Uthålligt framgångsrika verksamheter lär ur

erfarenhet med både Hjärna & Hjärta

  

Det är tyvärr alldeles för vanligt att ambitiösa utvecklingsprojekt som genomförs enligt plan inte får de effekter som man eftersträvat. En vanlig orsak är att det har varit för mycket logik, fokus på sakfrågor och att man har glömt bort det mänskliga perspektivet. Det går ju inte att förändra någon annan, den enda jag kan förändra här i världen är mig själv och då handlar det om egen insikt och vilja att göra annorlunda. Utifrån kan vi med våra ageranden påverka så att människor själva kan välja att ta till sig nya insikter och därmed vilja medverka i ett förbättringsarbete.

I en forskning från Harvard har man undersökt vad som kännetecknar de företag och organisationer – ideella och offentliga – som uthålligt över lång tid når bättre resultat med ett stort engagemang från medarbetarna än andra jämförbara verksamheter . Harvard kallar dessa HCHP – High Commitment, High Performance.

Listan över undersökta verksamheter är lång, CAMPS på CTH och Handelshögskolan i Göteborg har medverkat i undersökningen och svenska företag som Getinge, IKEA, HM och Volvo AB är med i studien. De som är framgångsrika fokuserar på olika intressenters behov och uppfyller balanserat tre delvis motstridiga målområden:

  1. Resultatinriktning - de leder med hjärnan och utformar organisation, affärsprocesser, mål, mätetal och förmågor i lnje med en vinnande strategi. Onget överraskande - detta har varit det dominerande perspektivet i affärs- och verksamhetsutveckling i snart 100 år.
  2. Psykologisk/Mänsklig inriktning - de leder med hjärtat och skapar en verksamhet där medarbetarna på alla nivåer känner ett meningsfullt syfte, har utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att göra skillnad. Dvs det människor behöver och vill ha men ofta inte får i sitt arbetsliv. För att uppnå detta använder HCHP policys och principer som är mycket lika.
  3. Kapacitet för lärande och förändring - ledarna har etablerat ett lärande- och förändringssystem med öppenhet i kommunikationen och delaktighet för alla i organisationen oavsett nivå eller funktion.

I de lågpresterande verksamheter, som Harvard jämför HCHP med, finns ett antal tysta barriärer eller spärrar. De kallas tysta för alla vet om dem, medarbetarna pratar om dem där det är säkert – inte med chefer, speciellt inte med den högre ledningen som ofta har egna fokus i sina åtgärder. Den viktigaste barriären för effektivitet, engagemang och prestation är enligt Harvard ledningens oförmåga att verkligen lyssna på behov och förbättringsförslag samt frigöra medarbetarnas energi i linje med syftet, målen, värderingarna och strategierna. Det kan bara uppnås med äkta delaktighet.

De flesta ägnar för lite tid och energi till det tredje området – att stanna upp för djupare reflektion, utvärdering och ha ett systematiskt lärande ur egna och andras erfarenheter. De fyra systematiska fel de gör är: För hårt fokuserade på framgång, agerar för snabbt, försöker för hårt passa in samt förlitar sig för mycket på experter.


Additional information