Kvalitet med TeamKraft

Vad är Kvalitet?

En vanlig definition på en förstklassig organisation är när den infriar de krav och förväntningar som ställs på de totala prestationerna - av omgivningen och av medarbetarna. Hur vet man då vad det innebär? Det bästa är att utgå från sig själv och den gyllene regeln om att vara mot andra som man själv vill bli behandlad. Och att se företagets produkter och tjänster som skapade av flöden eller processer som ger kunden värde.

Kvalitet och lönsamhet!

gyllene triangeln

Denna bild kallas den gyllene triangeln och visar hur nöjda kunder bidrar till lönsamheten genom att betala för det värde de får ur produkternas och tjänsternas kvalitet. Medarbetarna framställer detta värde med hjälp av företagets resurser.

Välmotiverade och kompetenta medarbetare bidrar också direkt till lönsamheten genom att effektivt utnyttja resurserna för att skapa värdet. Genom ständig förbättring ser man till att hela tiden möta nya krav och förändrade förutsättningar.

Hur skapas sådan kvalitet?

Dessa samband är enkla att förstå men det innebär inte att det är lika lätt att göra - då skulle det redan vara gjort! Med en målmedveten och uthållig ledning som använder en lämplig metod blir det lättare att hålla kurs och fart i företagets utveckling mot förstklassighet.

Kvalitetsflöde

Flödet visar hur ett kvalitetsarbete som bygger på kvalitetsprisprinciperna kan utformas. Innan man startar behövs en gemensam uppfattning om vad kvalitet betyder för alla som ska delta i arbetet. Tydliga mål för vad man vill uppnå ger drivkraft att fullfölja arbetet och få resultaten.

En självutvärdering utgående från fakta om kundernas och medarbetarnas uppfattningar och inställningar, är det centrala inför prioritering och genomförande av förändringarna. Lärandet är början till nästa flöde!


 

Mer om Kvalitetsarbete med självutvärdering…..

Ständig förbättring - enda utvägen!

I en miljö av ökande konkurrens är det bara de företag som ständigt förbättrar sin verksamhet som behåller, eller rent av förbättrar, sin marknadsposition och sina resultat. Filosofin med ständig förbättring innebär att det inte finns någon stabilitet längre - bara pågående förändring! En skarp kontrast mot den traditionella inställningen att bevara och säkerställa sin ställning. För många innebär denna filosofi en besvärlig omställning.

I speciellt de företag där snabba åtgärder och kortsiktiga resultat har varit viktiga, blir omställningen stor eftersom ständig förbättring koncentrerar sig på varaktiga lösningar, högre konkurrenskraft och långsiktiga resultat. Sådana lösningar är flerdimensionella så problemen måste betraktas från alla håll - tekniska, mänskliga och organisatoriska. I problemlösningen behöver alla som kan bidra med sin information och kompetens. Intresset fokuseras inte bara på resultatet utan också på hur det åstadkoms. Ständig förbättring ger viktiga konkurrensfördelar eftersom kunden sätts i centrum.

Vad skiljer olika metoder åt?

Modernt kvalitetsarbete omfattar både intern ordning och reda och ständig förbättring med fokus på hur företaget möter sina kunders behov. ISO 9000 har sin tyngdpunkt i det första och omfattar i vidareutvecklingen 2000 också förbättringsarbetet. Modellerna med kvalitetspris, t ex USK - Utmärkelsen Svensk Kvalitet och EQA - European Quality Award, ger en struktur för ständig förbättring, som omfattar självutvärdering, mätning av resultat och jämförelser med andra.

USK och EQA kan ses som en fristående utveckling av ISO 9000 och hjälper företaget att basera sitt utvecklingsarbete på krav från kunder, medarbetare, leverantörer och samhället i stort. Gemensamt för alla modellerna är att verksamheten beskrivs i flöden eller processer som skapar värde för kunden och därmed resultat för företaget eller organisationen.

Vad är självutvärdering?

Modellerna har en metod för självutvärdering med hjälp av öppna frågor på en rad områden. Frågorna handlar dels om vad företaget rent praktiskt gör - angreppssätt -, dels om vad resultatet av detta handlande blir. När man svarar på frågorna blir man medveten både om sina starka sidor och om sina förbättringsområden. Åtgärderna handlar sedan om att utnyttja sina styrkor och minska sina svagheter. Förbättringsarbetet omfattar den klassiska kedjan med prioritering, målsättande, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering samt lärande.

Hur får vi kvalitet i kvalitetsarbetet?

I TeamKraft tror vi på ett MålMedvetet och Mänskligt kvalitetsarbete. Innan man startar ska framför allt företagsledningen vara väl medveten om sina Mål med satsningen på kvalitet: På vilket sätt detta ska bidra till företagets långsiktiga utveckling och varför man har valt den metod man valt? För att lyckas måste ledarna gå före - vara förebilder - och kunna förmedla sina visioner och mål till medarbetarna. Varje människa kan bara förändra sig själv och ska företaget lyckas få en kultur av ständig förbättring finns det inget annat ställe att börja!

Det Medvetna i kvalitetsarbetet innebär att följa en lämplig metod som alla förstår, ställer upp på och kan använda. Det behövs också enkla planer med tydliga delmål, tidpunkter, ansvariga och frekvent uppföljning med lättförståelig informationsspridning. Det Mänskliga innebär att alla berörda deltar och att öppenhet i kommunikation och samarbete stimuleras. Att man skapar tid och utrymme för kvalitetsarbetet, att planerna också tar hänsyn till behovet av tid för mognad och eftertanke.

Uppföljning av delmål, uppmärksamhet på initiativ, uppmuntran vid svårigheter och uppskattning av goda insatser är viktigt för speciellt ledningen att uppnå. Det är svårt att ändra det befintliga men är man många om att hjälpas åt så ökar förutsättningarna dramatiskt att också nå de högsta målen. Information och kommunikation kan det aldrig bli för mycket av i ett framgångsrikt förändringsarbete.

Med en genomtänkt utvärdering av både de resultat som har uppnåtts och hur själva förändrandet har varit, kan företaget få extra utdelning på resultatet i form av den erfarenhet som tydliggörs för de involverade. Lärandet kan spridas till flera och man ökar starkt sin förmåga inför nästa vända i processen att ständigt förbättra företagets sätt att överträffa kundernas förväntningar.

Är det ekonomiskt lönsamt?

Organisationer som är förstklassiga för sina kunder och sina medarbetare har också en högre lönsamhet än andra. Det har tydligt visats av vinnarna i USK och EQA!

Additional information