Integrerat ledningssystem

En frisk och vital organisation


Vi använder en grundläggande modell för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten – ett Integrerat Ledningssystem med fyra delar (bygger på Demmings klassiska Plan – Do – Check – Act, se innebörd nedan).

Modellen föreskriver inte ett enda bästa arbetssätt utan fungerar mer som en checklista. Den bygger på att varje organisation behöver ha genomtänkta och anpassade processer/arbets­sätt/­metoder/rutiner för var och en av delarna. Modellen kan användas på alla nivåer av en organisation – från den övergripande strategiska nivån till den operativt dagliga.

Ledningssystem

Planering (P)

Affärsplan med inriktning, mål och strategier på företagsnivå är utgångspunkten för den övergripande styrningen. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret är den taktiska styrningen och vi utformar system för daglig ledning i ledningsgrupper, av chefer och i projektgrupper, mm som står för den operativa nivån. Vi skapar strukturer, roller och arbetssätt grundade i de värderingar man vill ha. Processer, organisation och resursfördelning utformas samt de övriga delarna i ledningssystemet planeras.

Genomföra (D)

Vi utgår från de värdeskapande arbetsflöden som organisationen har för sina kunder. I denna del görs det faktiska värdeskapande arbetet i verksamheten, dvs ”produktionen” av de produkter och tjänster man tillhandahåller. Frågor vi arbetar med i denna del är: Hur vi styr mot målen, hur värdeskapandet uppnås, hur vi säkerställer att medarbetarna förstår mål och mening med sitt arbete, hur kompetens och resurser utvecklas för att klara kommande krav och utmaningar, osv.

Uppföljning och utvärdering (C)

Detta är ett avgörande steg – når vi våra mål och gör vi det på ett effektivt sätt i en utvecklande företagskultur. Varje organisation behöver metoder för att mäta och värdera sina resultat, såväl externt med kunder och andra intressenter som internt. Vi introdu­cerar självutvärdering enligt kvalitetsprismodellerna som ett instrument för att utvärdera alla de fyra delarna av ledningssystemet.

Förbättra (A)

Utvärderingen av resultat och metoder leder till identifiering av möjliga förbättringsområden. Vi tittar på hur man prioriterar utgående från aktuell situation och övergripande krav. Därefter ska förbättringsarbetet planeras, organiseras, metoder/verktyg väljas, genomföras och följas upp. Vi väljer några förbättringsområden från självutvärderingen och lägger upp förbättringsprojekt. Vi tränar på användningen av några klassiska kvalitetsförbättringsverktyg.

Pedagogik och arbetssätt

Vår pedagogik bygger på ett växelspel mellan kort teori, praktiska övningar med utgångs­punkt från förhållandena i den egna verksamheten och reflektion över de erfarenheter deltagarna får. Vi använder de arbetssätt och rutiner som används i verksamheten i dag som utgångspunkt och utvärdera dem från teori och förebilder i excellenta organisationer. Lärandet kommer ur de insikter man får och de effekter man upplever.

Additional information