Ökad självkännedom ger välfungerande företag

The Human Element med TeamKraft


"All affärsverksamhet går egentligen att sammanfatta med tre ord: people, product, profit. Människan kommer först. Utan ett bra team kan du inte göra mycket med de båda andra."  LEE IACOCCA'

Det finns många rapporter om att människor är rädda för att förlora arbetet, att inte duga till, att bli förbisedda, att stå i rampljuset, att framföra avvikande åsikter. Rädslan är oftast överdriven men den påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Följderna av en stark eller en svag självkänsla är stora och mycket vanliga - dessutom är omfattningen ofta underskattad! Självkänslan påverkar varje del av människans personlighet och samspelet människor emellan. Den påverkar vår produktivitet och förmåga att tänka kreativt och logiskt.

När människor har tillräcklig självkännedom för att ha en sund självaktning och när omgivningen stödjer ett öppet, uppriktigt arbetsklimat, kan mycket lidande och slöseri besparas. Arbetsplatsen kan omvandlas till ett forum för att uttrycka det bästa inom oss och att föra fram oväntad handlingskraft. Självaktning leder oss också till de mest grundläggande metoderna för att hjälpa andra. Det värdefullaste jag kan göra för en annan människa är att hjälpa honom eller henne att förverkliga sig själv. Det kan jag bara göra om jag är orädd och öppen.

The Human Element - THE - är en filosofi, ett koncept som ger oss möjlighet att arbeta med våra relationer - till oss själva, till andra medarbetare, till vår verksamhet, till kunder, leverantörer, etc. Företag som använder THE skapar strukturer och förutsättningar för att:

 • grupper utnyttjar sin kapacitet eftersom alla väljer att vara medvetna och uttrycka sig fullt ut samt skapar en struktur som framkallar och drar nytta av allas bidrag
 • alla talar sanning
 • varje individ tar fullt ansvar för sitt beteende och sina känslor.

När dessa syften förverkligas blir team effektiva, organisationer framgångsrika och individer fulländade. På det känslomässiga planet blir relationerna i team personligt tillfredsställande och individerna känner sig tillfreds med sig själva.

Fördelar

för individerna:

 • Ger nöjdare kunder tack vare ökad öppenhet och förbättrad kommunikation
 • Ökar produktivitet och lönsamhet
 • Underlättar förändringsarbete
 • Skapar effektiva och självgående grupper
 • Ökar det individuella ansvaret för personlig och yrkesmässig utveckling


för organisationen:

 • Ger nöjdare kunder tack vare ökad öppenhet och förbättrad kommunikation
 • Ökar produktivitet och lönsamhet
 • Underlättar förändringsarbete
 • Skapar effektiva och självgående grupper
 • Ökar det individuella ansvaret för personlig och yrkesmässig utveckling

Vad bygger THE på?

De grundläggande antagandena kan sammanfattas i de åtta principerna:

Sanning/öppenhet. Sanning är den stora förenklaren. Relationer blir - alltid i det långa loppet och, vanligtvis, på kort sikt - mycket enklare, starkare och klarare då de existerar i en atmosfär av sanning och öppenhet.

Egna val.
Jag väljer mitt eget liv - mina tankar , känslor upplevelser, minnen, hälsa, allt - eller så väljer jag att inte veta att jag har ett val.

Enkelhet.
De mest grundläggande lösningarna är enkla. Ju enklare desto bättre.

Gränslöshet. Det finns inga begränsningar för människans inneboende möjligheter. Våra enda begränsningar är begränsningar i våra egna tankar.

Holism/helhetssyn.
Alla sidor av en individ (tankar, beteende, känslor och kropp) är sammanlänkade.

Fullföljande. Effektivitet och glädje ökar genom att fullfölja oavslutade aktiviteter, erfarenheter och upplevelser.

Dimensionerna. De grundläggande dimensionerna för hur människor fungerar är tillhöra, kontroll och öppenhet.

Självaktning. Allt beteende härstammar från vår självaktning.

Hur kan THE ge vägledning i ledarrollen?

 • Om diskussioner och möten är ineffektiva hjälper THE de involverade att uppmärksamma det som inte sägs och hitta metoder för att locka fram det dolda, och därmed öka gruppens energi.
 • Om gruppmedlemmarna inte fungerar väl vägleder THE dem till tänkbara orsaker: Känner de sig inte delaktiga? Känner de sig utan inflytande? Inte omtyckta? Förda bakom ljuset? Förbisedda? Inte respekterade?
 • Om medarbetarna inte samarbetar, beror det på att de har olika inställning till arbetet? Konkurrerar de om samma roll? Håller ihärdigt fast vid sina positioner för att de känner sig hotade? Undanhåller de sina känslor av rädsla för att förlora sitt arbete?

Varifrån kommer THE?

The Human Element - THE - är både en filosofi och en metod som erbjuder individer och grupper att i en atmosfär av tillit söka och förstå de underliggande orsakerna till de beteenden och konflikter som hämmar effektivitet och trivsel. THE har skapats av Will Schutz under mer än 40 års arbete med utveckling av individer och grupper i olika organisationer - från IBM, NASA och Coca-Cola till många mindre företag. Syftet har varit att få effektiva grupper med lärande ledarskap där människorna mår bra i sina relationer och med sig själva.

Additional information