Förtroendefullt Samarbete

Ett integrerat sätt att skapa en bättre verksamhet

Framgång kräver att man har ett integrerat synsätt på utveckling av verksamheten och medarbetarna. Man måste vara duktig på både de hårda frågorna – vad man gör och hur man gör det – och det mänskliga – hur individerna mår och att relationerna fungerar. Både inom verksamheten och externt med kunder, partners, osv.

Information, teknologi, material, utrustningar, processer, mm finns tillgängliga på olika marknader och har varit kärnan i många förbättringsstrategier under större delen av 1900-talet. Den mänskliga sidan är inte lika lätt att kopiera – här finns nyckeln till passionen och den emotionella energin som ger verksamheten vitalitet och kraft, mening och förutsättning för långsiktig lönsamhet och framgång.

Ingen når i dag framgång på egen hand – världen har blivit mer komplex och sammankopplad för att individer ska kunna lyckas utan samarbetsförmåga. Därför är det nödvändigt att forma allianser och att samarbeta – inom och mellan organisationerna.

Utvecklingsprogrammet Förtroendefullt Samarbete ger deltagarna

 • Kunskap om vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av förtroende.
 • Förmåga att i samarbete med andra lösa problem och intressemotsättningar
 • Ökad förmåga att hantera oenighet samt skapa partnerskap och allianser
 • Ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituationer.
 • Träning i att föra goda samtal och förhandla med olika intressen
 • Träning i konflikthantering.

Unik kombination av "hårt och mjukt"

Programmet bygger på en unik kombination av "hårda och mjuka" metoder. Den hårda delen grundar sig på den intressebaserade problemlösningen. Metoden är den välkända Harvardmetoden som har utgivits i bokform under titeln "Getting to Yes" eller på svenska "Vägen till Ja". Den mjuka delen bygger på det FIRO-baserade utvecklingsprogrammet The Human Element, som är utvecklat av den amerikanske psykologen Will Schutz.

Ett förtroendefullt samarbete får vi om alla i relationen har fem grundläggande färdigheter och låter dem genomsyra allt sitt handlande.

 

 1. Avsikt – vilja till samarbete

 

Individerna förmår hålla sig själva i ett samarbetsinriktat förhållningssätt – undviker beteenden av försvar och konkurrens – och gör ett personligt åtagande att sträva efter ömsesidig framgång i en långsiktig relation.

 

 1. Sanning – öppenhet

 

Individerna strävar efter att både berätta om sin sanning – hur man upplever verkligheten – och att öppet lyssna på andras sanningar. Alla bidrar till att skapa ett ärligt och öppet klimat som tillåter alla i relationen att känna sig trygga nog att diskutera vad som är viktigt, lösa problem och direkt ta itu med svåra frågor.

 

 1. Eget val – personligt ansvar

 

Var och en tar ansvar för omständigheterna i sina liv och de val de gör antingen genom att handla på ett visst sätt eller att vara passiva. Och för såväl de avsiktliga som oavsiktliga konsekvenserna av dessa val. De finner hellre en lösning än någon eller något att skylla på.

 

 1. Självkännedom och förståelse för andra

 

Individerna strävar efter att lära känna sig själva på djupet och är villiga att utforska svåra mellanmänskliga problem. De tar ansvar för sin egen självkännedom och försöker förstå andras behov, avsikter och vad som är viktigt för dem, men också kulturen och det sammanhang de befinner sig i.

 

 1. Problemlösning och förhandling

 

Individerna använder sig av problemlösningsmetoder som stödjer ett samarbetsinriktat klimat där allas behov tillgodoses – skapar lösningar där alla vinner. De undviker att skapa eller medverka i en subtil eller omedveten konkurrenssituation.

 

 

 

Klimatanalys på samarbetsförmågan

 

Denna enkät mäter både den upplevda aktuella kompetensnivån i de fem områdena och den önskvärda nivån man behöver för att vara en framgångsrik organisation.  Gapet blir en illustration av hur nöjd ledning och medarbetare är med nuvarande nivå i samarbetet och på vilka områden förbättringar behövs. Resultaten presenteras dels för hela företaget, dels på de grupperingar man har valt.

 

För att nå full effekt av enkäten behöver medarbetarna vara djupt delaktiga i analys av resultaten och utformning av förbättringsåtgärder. Ett individuellt ansvarstagande i de förändringar man kommer fram till är den viktigaste förutsättningen för att också nå de formulerade förbättringsmålen.

 

Mer information om Förtroendefullt Samarbete hittar du på portalen för Radical Collaboration.

 

Additional information