Processorientering med TeamKraft

Vad är processer?

Ett traditionellt sätt att beskriva verksamheten är organisationsschemat med sina funktioner och nivåer. Men det säger mycket lite om hur arbetet görs, vilka samband det finns och vilka resultat som skapas. Genom att fokusera på de arbetsflöden som skapar värde för kunden och illustrera hur olika aktiviteter hänger ihop i en processkarta får vi en mycket mer användbar beskrivning. En process kan definieras som:

•  En avgränsad logisk sekvens av repetitiva aktiviteter

•  Förädlar för att uppnå önskade och mätbara resultat

•  Riktar sig till interna och externa kunder

•  Kunden avgör vad som är kvalitet

Processer kan vara fysiska flöden, tjänsteflöden och informationsflöden. Alla modeller för kvalitetsstyrning – ISO, kvalitetspris, mm – utgår i dag från detta horisontella perspektiv.
Processer

Varför Processer?

När vi har synliggjort de värdeskapande flödena och valt mätetal för de kritiska områdena i värde­skapandet har vi skapat förutsättningar för att både styra och utveckla verksamheten. Vi sätter mål och följer upp i en tydlig form där ledning och medarbetare har samma karta.

Samtidigt har vi en bas att utvärdera kvalitet och effektivitet inför ett målmedvetet förbättringsarbete. Processer är en utmärkt grund för jämförelse mellan enheter och organisationer i syfte att lära av varandra och bli ännu duktigare.

olikaprocesser

Olika sorts processer?

Beroende på var kunderna finns är det vanligt att gruppera processerna i dessa kategorier. Huvudprocesserna levererar sitt värde främst till de externa kunderna, de stödjande främst till de interna. Ledningsprocesserna omfattar arbetet att styra och utveckla verksamheten.

I all verksamhetsutveckling är nyckelfrågan Hur – hur gör vi idag för att skapa våra resultat, hur ska vi göra i framtiden och hur ska vi förbättra oss?

Processerna hjälper oss att utnyttja hela organisationen i allt detta arbete! Och vi får engagemang och trivsel på köpet!

Additional information