Affärsutveckling med TeamKraft


I de flesta företag styrs förändringar av de problem som uppstår och ofta kommer impulserna från externa händelser. I tidningar och böcker presenteras trendiga metoder och förleder oss att tro på enkla snabba lösningar. Erfarenheten visar dock att korta akuta åtgärder har en tendens att avlösas av nya problem. Den långsiktiga mer målmedvetna utvecklingen blir därför försummad.

Affärsverksamhetens krav ska alltid vara utgångspunkt för förbättringsarbetet. En väl fungerande Affärsidé är grunden för företagets lönsamhet. Varje företags situation är unik och man kan inte kopiera andras lösningar. Självklart kan vi lära av andra och få hjälp att välja beprövade metoder. På så sätt undviker vi onödiga misstag.

Affärsutveckling är en process där man, utgående från förhållandena i omvärlden och internt, går igenom hela verksamheten för att skräddarsy alla funktioner mot en tydlig affärsidé. Perspektivet är att allt som görs ska skapa värde för kunden och därmed ge intäkter samt säkra ett effektivt resursutnyttjande. Resultatet av processen dokumenteras i affärsplanen.

Vår modell för att strukturera affärsutvecklingen illustreras med följande pil:

 


 

Vad är en affärsplan?

Ett svar är: Det viktigaste strategiska dokumentet i ett företag. Vad betyder då det? Strategi står för översiktligt och långsiktigt. Affärsplanen innehåller både riktningar, mål och riktlinjer för vårt handlande. Här kommer en översikt av planens viktigaste delar:

Visionen

Visar en önskebild av ett framtida läge. Den kan tillåtas vara lite flytande i kanten och odefinierad i tiden. Den ska ge inspiration och visa på meningen i det vi sysslar med.

Affärsidén

Ger en tydlig punkt att navigera mot – som en stjärna. Vikingarna styrde efter stjärnorna när de begav sig ut på haven så att de höll rätt kurs.

Strategiska mål

De strategiska målen – de övergripande och fleråriga – konkretiserar vad vi ska uppnå och när vi ska vara framme

Strategierna

Detta är den omfattande delen av affärsplanen. Strategierna är våra framgångsrecept – hur vi vill bete oss när vi strävar mot vår stjärna och våra mål. Precis som kakrecept innehåller strategierna både ingredienser – hur mycket av varje vi ska ha – och metoderna – hur vi bär oss åt, i vilken ordning vi gör olika saker, etc.

Hur används affärsplanen?

En liknelse är att den är en karta för att utveckla företagets affärer:

  • "Affärsutveckling är processen som fångar helheten i företagets affärer och med utgångspunkt från helheten skapa en uthållig lönsamhet."
  • Processen utgår från företagets konkurrenssituation på marknaden och omfattar hela företaget och såväl befintliga som nya affärer.


När man gör en SWOT-analys är det affärsplanen man prövar – både ur perspektivet hur verkligheten ser ut och om kartan beskriver den på ett relevant och tillräckligt tydligt sätt. Analysen ska leda till prioritering av förbättringsområden och utformning av mer detaljerade mål och planer. Den nya affärsplanen blir då grunden för den mer detaljerade verksamhetsplaneringen, dvs. att utarbeta mål och aktiviteter för enheter och individer.

Om också medarbetarna engageras i affärsutvecklingen, så att de förstår och känner delaktighet i affärsplanen, har man mycket gratis i det fortsatta arbetet. När alla vet riktningen, målen och hur man ska ta sig dit kan man se både möjligheter och problem i ett större perspektiv samt ta initiativ till åtgärder. Medarbetaren kan relatera sina egna och sin grupps mål till hela verksamhetens mål och inriktning.

Ledningens arbete att styra och utveckla verksamheten blir då så mycket enklare eftersom medarbetarna kan handla mer självständigt. Det finns starka samband mellan delaktighet och trivsel, arbetsglädje och välbefinnande. Dessutom är människor som mår bra effektivare och gör bättre kvalitet vilket leder till nöjdare kunder och bättre affärer.

Investeringen ledningen behöver göra är i en öppen affärsutvecklingsprocess där medarbetarna är delaktiga!

Additional information