Referens till uppdrag

 • Ledningsutveckling för chefer och medarbetare vid Bommersvik i Järna med kurs i Förtroendefullt Samarbete (Radical Collaboration) i mars 2009. Under 2009 – 10 fortsatt utveckling av ledningsarbetet, medarbetarnas delaktighet och framtagning av affärsplan. 2011 – 15 förstärkte vi de värderingar, den kompetens och utformade de arbetssätt som ska ta Bommersvik till ett värdskap i särklassklass med regelbundna utvecklingsdagar för alla medarbetare!

 • Verksamhetsplanering med ledningen för Banteknik inom Gbg Spårvägar inför 2010. Syftet var att sätta hållbara mål på kort och lång sikt, identifiera förutsättningar och åtgärder som säkerställer måluppfyllnaden. Vi införde en metodik med handlingsplaner som underlag för ledningens styrning.
 • Utveckling av produktionsledningen vid Eka Chemicals HPU i Bohus med start våren 2007, mentorskap för ny produktionschef för HPU samt ledningsseminarie fortsatte under 2008. Verksamhetsutveckling för TQM-funktionen inom Pulp and paper 2008.
 • Under 2006 var jag projektledare för en fusion av fyra dotterbolag inom Sigmakoncernen till ett bolag Sigma Solutions AB med ca 450 medarbetare. I styrgrupp och olika arbetsgrupper har över 50 chefer och nyckelpersoner utformat värderingar, en gemensam affärsplan och processer inför starten av det gemensamma bolaget 1/1 2007. Tom 2009 var uppdraget att fortsätta stödja ledningen i etableringen av de gemensamma arbetssätten och i utveckling av ledningsarbetet; samt processledning av affärsplaneringen och Ledningens genomgång. Fördjupad ledningsgruppsutveckling genomfördes våren 2010.
 • Från maj 2005 till januari 2006 var jag projektledare för ett lönesystem för Håkansson Sågblad AB i Åmål. I en partssammansatt grupp har vi tagit fram ett kompetensbaserat lönesystem för alla metallare som infördes vid årsskiftet 05/06 med samtidig övergång till månadslön.
 • Våren 2004 påbörjades processkartläggning inom Jirotex Furudahlsgruppen i Borås. Syftet var dels att uppfylla ISO 9000-standardenskrav, dels att starta ett ständigt förbättringsarbete med alla medarbetare involverade. 2005 – 2007 medverkade jag i ledningsgrupp och styrelse för att vidareutveckla processtyrningen i praktiken och ständigt förbättringsarbete. 2008 vidareutvecklades processen för produktframtagning.
 • Våren 2004 startades ett arbete med värderingar för alla ledare och medarbetare inom Sigma nBiT AB. Uppdraget vidgades till att leda framtagandet av en gemensam affärsplan med mål och strategier som sedan brutits ner till affärsområdena. Under 2005 gjordes översyn av roller och organisation samt framtagning av ledningsprocesser inför ISO-certifieringen 2006. Under 2006 ingick jag i ledningsgruppen för att etablera ledningssystemet i praktiskt ledningsarbete.
 • Jag har varit inhyrd platschef för Segerström & Svensson Bengtsfors AB under 2002-03. Uppdraget har omfattat en kraftig minskning av antal anställda för att skapa förutsättningar för en varaktig lönsamhet. Kvalitet och leveranssäkerhet har samtidigt hållits uppe och målet att för första gång på flera år visa en vinst nåddes i mars 2003.
 • Under år 2001-02 har jag medverkat i ett uppdrag för UNDP i Honduras. Syftet har varit att göra en revision och ge ett åtgärdsförslag för militärens pensionsfond. Mitt engagemang har varit inom ledning och administration med tyngdpunkt på processtyrning.
 • Ett annat uppdrag var införandet av processtyrning i Skanstornet AB under 2001-04. Verksamhetens processer kartlades med ledning och alla medarbetare involverade och ett systematiskt förbättringsarbete startades i varje process.
 • Utveckling av ledning, styrelse och medarbetare i Microcraft AB, Borås. Ett uppdrag som startade 1998 med införande av målstyrning som ett hjälpmedel för ledningsgruppen, fortsatte med personlig utveckling enligt THE för ledning och styrelse. 1999 blev jag ende externe styrelse­ledamoten och bollplank till VD. År 2000-02 har jag genomfört THE-utveckling för all personal. Styrelseuppdraget avslutades våren 2005 då företaget såldes.
 • Med affärsområdet IT Management inom Sigma nBiT AB har ett antal uppdrag utförts sedan 2000. En affärsstrategisk analys var grunden för att skapa en egen affärsplan och starta en systematisk verksamhetsutveckling. En THE-utveckling av konsulterna har använts för att öka självkännedom och självkänsla och därmed få en mer mogen och välfungerande grupp.
 • Under 1997-2003 har jag medverkat i ett SIDA-projekt att införa EQA - European Quality Award - i Ryssland och har varit huvudansvarig konsult i fem företag. Jag är utbildad för EFQM Excellence Model och medverkade 2004 i SIQ:s utveckling av Diplomering för verksamhetsutveckling

 

Additional information