En frisk och vital organisation


Vi använder en grundläggande modell för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten – ett Integrerat Ledningssystem med fyra delar (bygger på Demmings klassiska Plan – Do – Check – Act, se innebörd nedan).

Modellen föreskriver inte ett enda bästa arbetssätt utan fungerar mer som en checklista. Den bygger på att varje organisation behöver ha genomtänkta arbetssätt/metoder/rutiner för var och en av delarna. Modellen kan användas på alla nivåer av en organisation – från den över-gripande strategiska nivån till den operativt dagliga.

Planering (P): Inriktning, mål och strategier på myndighetsnivå är utgångspunkten för den övergripande styrningen. Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret är den taktiska styrningen och daglig ledning i ledningsgrupper, av chefer och i projektgrupper, mm står för den operativa nivån. Vi tittar på mål och mening samt aktuella arbetssätt för de olika typer av planering som görs. Strategisk planering, balanserat styrkort, Hoshin planering, mm kan vara teoretiska utgångspunkter.

Genomföra (D):
Vi utgår från de värdeskapande arbetsflöden som organisationen har för sina kunder. I denna del görs det faktiska arbetet i verksamheten, dvs ”produktionen” av de tjäns-ter man tillhandahåller och de uppdrag man genomför. Frågor vi söker svar på i denna del är: Hur ser organisation och resursfördelning ut, hur styrs värdeskapandet, hur säkerställer man att medarbetarna förstår mål och mening med sitt arbete, hur utvecklar man kompetens och resurser för att klara kommande krav och utmaningar, vilka är de interna stödfunktionerna och vilka värden skapar de, osv.

Uppföljning och utvärdering (C):
Detta är ett avgörande steg – når vi våra mål och gör vi det på ett effektivt sätt i en utvecklande företagskultur. Varje organisation behöver metoder för att mäta sina resultat, såväl externt med kunder och andra intressenter som internt. Vi introdu-cerar självutvärdering enligt kvalitetsprismodellerna som ett instrument för att utvärdera alla de fyra delarna av ledningssystemet.

Förbättra (A):
Utvärderingen av resultat och metoder leder till identifiering av möjliga för-bättringsområden. Vi tittar på hur man prioriterar utgående från aktuell situation och övergri-pande krav. Därefter ska förbättringsarbetet planeras, organiseras, metoder/verktyg väljas, genomföras och följas upp. Vi väljer några förbättringsområden från självutvärderingen och lägger upp förbättringsprojekt. Vi tränar på användningen av några klassiska kvalitetsförbätt-ringsverktyg.

Vår pedagogik bygger på ett växelspel mellan kort teori, praktiska övningar med utgångs¬punkt från förhållandena i den egna verksamheten och reflektion över de erfarenheter deltagarna får. Vi använder de arbetssätt och rutiner som används i verksamheten i dag som utgångspunkt och utvärdera dem från teori och förebilder i excellenta organisationer. Lärandet kommer ur de insikter man får och de effekter man upplever.

Additional information