Medvetande och Förändring

 

Att använda potentialen i människans förmåga

Utgående från de tre infallsvinklarna Upplysningstiderna, Toltekerna och forskningen om Uthålligt framgångsrika verksamheter kan vi skapa en mänsklig förändringsprocess som med kvalitet och effektivitet levererar ökat värde för alla intressenter.

Erfarenheten från de uthålligt framgångsrika visar oss att vi behöver ha ett balanserat fokus på de tre målområdena: Hjärna, Hjärta och Lärande – HHL. Att ta ett område i taget är inget alternativ enligt Harvard! Toltekernas insikter säger att det första steget är Medvetenhet – att vi vet var vi är och vart vi vill komma – för att sedan kunna ge oss ut på förändrandets resa mot målet. Det är oftast lättare att bli överens om målet – hur det ska se ut när vi är framme – än att få samsyn på utgångsläget. Våra bilder av verkligheten är interna och ofta är vi omedvetna om skillnaderna. Här har vi stor nytta av Toltekernas Grundstenar!

Alla tre infallsvinklarna säger att ”Vi” här är alla som berörs av förändringen – alla behöver vara delaktiga! Inte i samma grad eller på samma sätt – alla berörs inte lika mycket, intresse och engagemang varierar. I olika faser och roller i förändrandet behövs olika typer av kompetens och erfarenhet. I mer komplexa förändringar behövs förberedelser och struktur i balans mellan Hjärna och Hjärta. Vi kan behöva externa referenser och hjälp av en ”reseledare”.

Mogna organisationer med erfarenhet av systematiskt förändringsarbete tar också in kunder, leverantörer och partners i sina förändringsresor. Det räcker inte med ett internt kundfokus - synen på kunden ofta är ytlig. Det gäller att komma bortom kundfokus och skapa verklig kundförståelse. De framgångsrika har lärt sig att ”kundskapa” – att utveckla lösningar tillsammans med sina kunder.

Ständig förbättring kräver kompetens och engagemang

Men i första hand är det ledning och medarbetare i organisationen som behöver vara med. I de flesta företag och organisationer använder vi bara en liten del av den förmåga och potential som finns i varje individ. Och dessutom missar vi den kreativitet och det skapande som kommer ur öppna och tillitsfulla relationer – tillsammans kan resultatet bli mycket större än summan av delarna. Ett stort slöseri som är till men för både individerna och företaget!

Företagets mänskliga sida är verksamhetens hjärta och själ. Det är organisationens livsnerv. Det är den mänskliga sidan som är nyckeln till passionen och den emotionella energin som ger verksamheten vitalitet och kraft, mening och leder till långsiktig lönsamhet och framgång. Det är här som åtaganden, engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom frodas.

Huvudmålet för förändringen är ofta att bygga eller förbättra struktur (Hjärnan) – affärsplanering, processtyrning, målstyrning, etc – och sättet vi gör det på är utnyttjandet av den mänskliga resursen och vi bygger på företagskulturen (Hjärtat). Då behövs bra ledarskap och engagerade medarbetare som tillsammans stärker den gemensamma förmågan – individuell kompetens, handlingsförmåga och sättet att arbeta tillsammans måste utvecklas. Vi får då en rad fördelar:

  1. Bättre lösningar och åtgärder utnyttjande allas kompetens.

  2. Engagemang och motivation frigörs eller skapas.

  3. Ledningen behöver inte ensam hålla processen igång.

  4. Medarbetarna kan påverka och ta ansvar.

  5. Kompetensen växer genom gemensamma erfaren­heter.

  6. Genomförandet går fortare även om det tar mer tid i början.

Förutsättning för en effektiv samverkan är att alla förstår vilka faser man ska gå igenom och vilka uppgifter man håller på med vid varje tillfälle. Genom att stanna upp då och då i processen för att utvärdera och reflektera säkerställer lärandet, skapar erfarenhet samt ökad kompetens i utvecklandet.

En modell för ett målmedvetet och mänskligt förbättringsarbete illustreras med cirkeln i TeamKrafts huvudprocess.

 

Additional information