Kraftfull Teamdesign

att utforma och bemanna effektiva grupper


Vi har alla erfarenheter av både välfungerande och ineffektiva grupper. Uttryck som personkemi och lojalitet mot gemensamma mål får beskriva förutsättningar för att nå resultat och trivas tillsammans. Genom att utnyttja de kunskaper Will Schutz har skapat och samlat i The human Element - THE - under mer än 40 års arbete med utveckling av individer och grupper i olika organisationer, får vi ett komplett instrument för teamdesign. Hans syfte har just varit att få effektiva grupper med lärande ledarskap där människorna mår bra i sina relationer och med sig själva.

Atmosfärens och klimatets betydelse

Om du och jag föredrar samma atmosfär så har vi en gemensam grund att diskutera våra olika uppfattningar utifrån. I THE skiljer vi på tre dimensioner i gruppens klimat och där varje dimension har sin skala mellan respektive

  1. Vill vi göra allting tillsammans eller föredrar vi att vara var för sig?
  2. Vill vi ha struktur och planering eller vill vi låta handlandet flyta fritt?
  3. Vill vi vara öppna och uttrycka känslor eller ska vi jobba snabbt och affärsmässigt?

Förväntningar på varandras roller

Även om vi föredrar samma klimat kan vi få konflikter om det jag bidrar med i gruppen inte stämmer med det du förväntar dig av mig, och tvärt om. Vi kan vilja spela med i samma teaterpjäs men de roller vi önskar spela passar inte ihop. THE använder två olika rolltyper för att beskriva denna konflikt:

  1. Konfrontation: Vi vill båda ta initiativ till beteenden som ingen av oss vill ta emot
  2. Passivitet: Vi vill båda få handlande från den andre som ingen av oss vill initiera

Stelhet och rigiditet

Den största fienden för effektivt och trivsamt teamarbete är varken den atmosfär eller den roll vi föredrar utan hur rigida vi är, dvs hur ovilliga en eller fler i gruppen är att ändra dessa preferenser. Skillnader kan många gånger ge mer nyanserade och kreativa beslut om vi kan vara öppna för andra infallsvinklar och annan information. Med några rigida personer begränsas gruppens val till den inställning de har.

Rigiditet är en försvarsmekanism för dålig självkänsla och medför att mina idéer inte längre är mitt bidrag till gruppen utan blir "mig själv". Ifrågasättanden blir ett test på mitt värde och jag försvarar mig långt bortom idéns objektiva värde. Jag är oftast omedveten om denna låga självkänsla och dess betydelse för min samverkan med gruppen.

Att utvärdera och bemanna en arbetsorganisation

THE har en metod för att mäta dels vikten av samarbete mellan funktionerna i en organisationsstruktur, dels hur väl olika individer samarbetar. Gruppens samarbetsindex uttrycker förmågan till samarbete och beroendeindex visar i vilken grad effektiviteten är ömsesidigt beroende av att alla samarbetar väl. Andra mätetal visar individens samarbetsförmåga och användbarhet i gruppen. Metoden hjälper gruppen att utveckla sig och fungera bra.

Additional information