Vår huvudprocess: Att gå från Ord till Handling

Själva hjärtat i TeamKrafts erbjudande - ett MålMedvetet och Mänskligt Förändringsarbete - kan beskrivas som att gå från Ord till Handling för att nå de Resultat företaget behöver. Vi  hjälper er i företaget att hitta er egen väg till framgång genom bättre affärer och ökad effektivitet. Gemensamt kartlägger vi möjligheterna, skapar en tydlig målbild, ser till att åtgärder startas och fullföljs så att resultaten uppnås. Vi tillhandahåller arbets­metoderna för ert utvecklingsarbete och hjälper er över de hinder som uppstår.    

 

ORD

Flödet börjar med gemensam kartläggning av utgångsläget, fortsätter med att formulera det önskade framtida läget och avslutas med planering och förberedelse för att genomföra förändringarna.

En målstyrd förändring kan likans vid en resa från där vi Är till dit vi Vill vara. Vår roll kan liknas vid reseledarens, dvs att se till att resenärerna får maximal utdelning, men vi ser också till att erfarenheterna används för ett effektivt lärande.

Oftast har man inte samma uppfattning om hur det är i ett företag även om man tror det. Alla har sin utgångspunkt och sina upplevelser som grund för sina förslag på det som behöver förändras. Det blir livliga diskussioner om de olika åtgärderna, men man pratar inte om varför olika personer har kommit fram till sina förslag. Klimatet kanske inte är tillräckligt öppet för att tillåta sådana mer självutlämnande samtal.

Det är alltid svårt att sia om framtiden men om man får hjälp att se företaget i ett större perspektiv, kan man tillsammans formulera realistiska mål. När man på detta sätt är överens om utgångsläget och vart man vill komma blir behovet av de olika förbättringarna uppenbara. Innan resan påbörjas behöver den planeras, resurser avsättas, osv samt personligen ska man ha förberett sig, dvs ha med det nödvändiga i bagaget!

HANDLING

Nu ska de beslutade åtgärderna genomföras så att vi når de önskade resultaten och helst så att själva resandet också blir en positiv upplevelse. Oväntade händelser kommer att inträffa då verkligheten aldrig blir som planerat. Men största faran är nog att det dagliga arbetet och problemen får prioritet över de mer långsiktigt utvecklande. Att starta ett förändringsarbete är en sak men att slutföra det är en annan! Uppmärksamhet och stöd utifrån är en god hjälp för att driva på och hålla farten uppe i förändrandet

Från TeamKraft engagerar vi oss alltid i genomförandet liksom en coach, samt kan ge hjälp med metodval och problemlösning när det behövs. Vår insats är dels en i tid och rum planerad tillgänglighet, dels en behovsstyrd hjälp när sådana situationer uppstår.

Beroende på förbättringsområdena och kundens önskemål deltar vi ofta i själva förändrandet med utvalda insatser inom vårt kompetensområde. En målmedveten satsning på att öka förändringsförmågan i företaget blir ett viktigt steg på vägen att bli en lärande organisation. Ledningen spelar här en nyckelroll och bidrar starkt till resultatet genom att vara bra förebilder.

RESULTAT

Värdet av handlandet är naturligtvis i den förbättrade situation man har skapat i företaget. Effektivitet och kvalitet har naturligt ökat redan under resans gång eftersom vi människor ändrar vårt beteende när vi kommer till nya insikter och får nya förmågor. När alla fokuserar på kundens behov och förstår sitt eget bidrag elimineras onödigt arbete genom att man gör rätt från början. Ledtider reduceras, koordineringen mellan uppgifter samt ledningen förenklas. Tekniska förbättringar ger sitt specifika bidrag till resultatet.

En annan effekt är de mjuka värden som har skapats i form av upplevelsen av ett positivt förändringsarbete. "Man har vunnit matchen med bättre målkvot än någonsin". Engagemang och motivation har stärkts och man har skaffat sig en egen kompetens i MålMedvetet och Mänskligt förändringsarbete. Man har lärt sig nya saker om varandra och förstärkt eller fått nya relationer med varandra. Självkänslan har stärkts och det har blivit roligare att gå till arbetet!

Dessa värden eller kvaliteter synliggörs mycket sällan och man är dåligt medveten om deras styrka och innehåll. Vi har en modell för utvärdering av resultat samt lärande ur erfarenheterna som illustreras med "tratten" . Den visar olika nivåer av värdeskapande och kan användas för att mäta kvalitén i utvecklingsarbetet. Att mäta är förutsättningen för att kunna värdera resultaten, att sätta nya mål och göra fler förbättringar.

Utvärdering - att analysera nivå 1 - 3!

Kundvärdet beror på måluppfyllelsen men också på hur förändringsprocessen har varit. Samverkan mellan externa respektive interna deltagare utvärderas utgående från effektivitet, kvalitet och relationer.

Lärande - att fylla på i nivå 4

Den samlade kunskapen påverkas alltid av ett förändringsprojekt men tydliggörs sällan. Genom att systematiskt gå igenom erfarenheterna kan företagets kärnkompetens synliggöras och stärkas ytterligare. Vi lyfter särskilt fram det man lärt sig om förändringsarbete så att nästa resa ger ännu bättre resultat!

Ett nytt ÄR-läge

I detta steg överförs informationen om hur vi träffat det ursprungliga VILL-läget till ett uppdaterat ÄR-läge. Det kan då användas för förberedelse och planering av nästa förändringsresa mot ett nytt VILL-läge.

Kvalitetsuppföljning

Vår egen utvärdering av uppnådd kvalitet sker dels direkt i samband med uppdraget, dels efter en tid för att fånga upp både omedelbara upplevelser och mer långsiktiga effekter.

Additional information