Ledningsgruppsutveckling

Vad är en ledningsgrupp?

Ord som ledning och ledare har blivit mer populära än styra och chef. Samtidigt klarar vi oftast inte ut vilken innebörd vi lägger i begreppen och därmed skillnaderna i betydelse. Ordboken har flera förklaringar på begrepp som utgår från grunden leda

 • få att röra sig i viss riktning
 • ha förmåga att vidarebefordra
 • ha bestämmande inflytande
 • för tillfället vara främst
 • synligt gå före

Samtliga ger intressanta associationer till ledande i organisationer och har ingen direkt koppling till position eller formell roll som t ex chef. Själva syftet med en ledningsgrupp är att ansvara för och leda en verksamhet. Därför blir det än viktigare att vara överens om innehållet i ledningsarbetet, dvs både vilket bidrag gruppen ska ge till resultatet och hur den ska fungera.

Hur utformas och utvecklas ett MålMedvetet och Mänskligt ledningsarbete?

När flera människor ska samverka krävs både effektiv struktur och välfungerande relationer. Främst de som deltar i ledningen men också medarbetarna måste förstå och ställa upp på rollen och konsekvenserna. Några exempel på frågor som behöver vara tydliga:

Struktur

 • Tydlig verksamhetsidé och mål
 • Ansvar och befogenheter
 • Förankring uppåt och nedåt
 • Balansering kort och lång sikt
 • Rollfördelning mellan deltagarna
 • Konfidentialitet - Informationsspridning
 • Mötesformer, frekvens

Relationer

 • Öppenhet i fakta och känslor
 • Förstår och accepterar olikhet
 • Utnyttjar varandras starka sidor
 • Stimulerar kreativitet
 • Konfliktlösning
 • Utvecklas och lär
 • Stimulerande och roligt

Det bästa sättet att få ett bra ledningsarbete är att deltagarna själva får utforma sin struktur och samtidigt utveckla sina relationer med varandra och omvärlden. Ett sådant utvecklingsarbete ger stora möjligheter att forma och införa den önskade ledningskulturen steg för steg. Man lär genom att göra själv och blir en förebild!

Vårt bidrag ger er effektivitet i utvecklandet

Vår målsättning är att hjälpa er att hitta er egen väg till framgång genom tydligare mål och ökad effektivitet. Gemensamt tydliggör vi förutsättningarna, skapar en tydlig målbild, ser till att åtgärder startas och fullföljs så att resultaten uppnås. Vi tillhandahåller arbetsmetoderna för ert utvecklingsarbete och hjälper er över de hinder som uppstår. Gemensamma erfarenheter tydliggörs i systematiska utvärderingar, reflektion och lärande. Resultatet är en väl fungerande ledningsgrupp såväl internt som för hela verksamheten. Samtidigt lär sig deltagarna en metodik för målmedvetet och mänskligt förbättringsarbete som de kan använda i sin ledning av verksamhetens drift och utveckling.